Przy zamówieniu powyżej 135 zł darmowa wysyłka | Wysyłka w 24/48h

Regulamin sklepu

§ 1
Postanowienia wstępne

 

 1. Sklep internetowy SEEI BIO COSMETICS dostępny pod adresem internetowym www.seeibio.pl prowadzony jest przez firmę: SEEI BIO COSMETICS Andrzej Zaremba, Przyborów, 34-340 Jelesnia, ul. Jana Kazimierza 257. Prowadzącą działalność gospodarczą wpisano do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: PL 5532219693, REGON 367721258
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów, określa zasady i warunki dokonywania zakupów oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedajacego w ramach serwisu dostępnego w domenie seeibio.pl
§ 2
Definicje
 
 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SEEI BIO COSMETICS Andrzej Zaremba wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: PL 5532219693, REGON 367721258
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.seeibio.pl
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 8. Newsletter – usługa elektroniczna, świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia
  subskrybowanie i automatyczne otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacji m.in. o nowościach, konkursach i promocjach.
 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 10. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło. 
§ 3
Kontakt ze Sklepem
 
 1. Adres Sprzedawcy: Przyborow ul.Jana Kazimierza, 34-340 Jelesnia
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@seeibio.pl
§ 4
Wymagania techniczne
 

 Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu komputer bądź urządzenia mobilnego, posiadające dostęp do Internetu oraz wyposażonego w oprogramowanie służące przeglądaniu i korzystaniu ze stron www,
b. aktywne i prawidłowo skonfigurowane konto poczty elektronicznej (e-mail)

§ 5
Informacje ogólne
 
 1. Klient dokonuje wyboru Produktów poprzez dodanie wybranych Produktówdo wirtualnego koszyka. Umieszczenie Produktów w wirtualnym koszyku nie wiąże się z ich rezerwacją. W przypadku wyczerpania ilości dostępnych Produktów przed zatwierdzeniem Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca zastrzega, że zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów elementów graficznych (w tym logo “seei bio”), układu i kompozycji stron internetowych seei bio bez wyraźnej,  pisemnej zgody Sprzedajacego. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w serwisie SEEI BIO COSMETICS w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
§ 6
Zasady składania Zamówienia
 
 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
   a. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
   b. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie poprawnych danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
   c. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”
   d. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 2.
 2. Klient może składać zamówienia 24 h na dobę, w każdy dzień tygodnia.
 3. Zamówienia są realizowane w dni robocze w godzinach od 10 – 17.
§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności
 
 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
   a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
   a. Płatność za pobraniem
   b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
   c. Płatności elektroniczne
   d. Płatność kartą płatniczą.
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży
 
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
   a. płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia)
   b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 4. Przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia)
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
   a. przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
   a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
   b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
§ 10
Prawo odstąpienia od umowy
 

 

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty na adres Sprzedawcy, dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3, bądź za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w serwisie SEEI BIO COSMETICS w zakładce Kontakt.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
   a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
   b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
   c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
   d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
   f. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
   a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
   b. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
§ 11
Reklamacja i gwarancja
 
 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Reklamację można wysłać za pomocą tradycyjnej poczty na adres Sprzedawcy, dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3, bądź za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w serwisie SEEI BIO COSMETICS w zakładce Kontakt.
 3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w reklamacji. W przypadku odrzucenia reklamacji Administrator powiadomi o tym Klienta podając powody tej decyzji.
 5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 
 1. Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w serwisie SEEI BIO COSMETICS w zakładce Kontakt, w formie elektronicznej na adres info@seeibio.pl lub w formie listu poleconego na adres Sprzedawcy.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz okolicznosci uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.
 3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 4. Klient ma mozliwosci skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
§13
Newsletter
 
 1. Sprzedawca może świadczyć drogą elektroniczną na rzecz Klientów usługę newsletter, polegająca na bezpłatnym informowaniu Klientów o Produktach, nowościach, promocjach i konkursach w ramach serwisu SEEI BIO COSMETICS.
 2. Klient może w każdej chwili bez podania przyczyny odwołać zgodę na przesyłanie wiadomości za pośrednictwem usługi Newslettera, poprzez przesłanie do Sprzedawcy rezygnacji na adres e-mail info@seeibio.pl żądania usunięcia lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newslettera.
 3. Usługa Newsletter świadczona jest na rzecz Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
§ 14
Ochrona danych osobowych i polityka prywatności
 
 1. Administratorem danych osobowych jest Sklep internetowy SEEI BIO COSMETICS dostępny pod adresem internetowym www.seeibio.pl prowadzony jest przez firmę: SEEI BIO COSMETICS Andrzej Zaremba, Przyborow, 34-340 Jelesnia, ul. Jana Kazimierza.
 2. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
   a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedawcy.
   b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 3. Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją umowy zawartej z Klientem przetwarzane będą do końca okresu umowy, do czasu upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego wynikającego z faktury oraz przez czas konieczny ze względu na realizację przez Sprzedawcę Zamówienia.
 4. Sklep SEEI BIO COSMETICS nie będzie przekazywać danych osobowych do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 5. Klientowi przysługują następujące prawa:
   a. Prawo do sprostowania swoich danych.
   b. Prawo dostępu do treści swoich danych.
   c. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
   d. Prawo do usunięcia swoich danych lub ograniczenia przetwarzania.
   e. Prawo do przenoszenia danych.
 6. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 8. Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Są to niewielkie pliki zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer. Dostarczają one danych statystycznych o aktywności Klienta w serwisie, w celu personalizowania naszej oferty w oparciu o gusta Klienta, oraz w celu optymalizacji pracy strony. Pliki te nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana tożsamość Klienta. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują m.in. informacje na temat:
  -ostatnio glądanych produktów,
  – sesji Użytkownika.
§ 15
Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 4. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.